Egzamin z języka polskiego – Regulamin

Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego
Centrum Egzaminacyjne Lang LTC

Regulamin

 1. Centrum Egzaminacyjne Lang LTC, organizuje państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego (zwane dalej: egzaminami) na podstawie uprawnień nadanych przez Ministra Edukacji i Nauki RP.
 2. Egzaminy zlecane są przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
 3. Harmonogram sesji egzaminacyjnych w danym roku kalendarzowym ogłaszany jest na stronie Lang LTC.
 4. Do egzaminu mogą przystąpić wszyscy cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, zainteresowani udokumentowaniem stopnia swojej biegłości w języku polskim.
 5. W celu zarejestrowania się na egzamin należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie Lang LTC i opłacić egzamin.
 6. Kandydatki i kandydaci przyjmowani są na listę zdających według kolejności zgłoszeń i dokonania płatności do wyczerpania limitu miejsc.
 7. Zdający ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych podanych w formularzu. Dane osobowe wpisane w formularzu zgłoszeniowym muszą być zgodne z dokumentem tożsamości, którym jest paszport (inne dokumenty nie są akceptowane), bowiem posłużą do wystawienia certyfikatu państwowego. Wpisanie niewłaściwych informacji skutkuje koniecznością dopłaty w wysokości 20 euro za ponowne wystawienie certyfikatu. Certyfikaty wystawiane są przez Państwową Komisję, dlatego każdy błąd powoduje wydłużenie czasu oczekiwania na dokument.
 8. Osoby, które nie mogą przystąpić do egzaminu z przyczyn niezależnych od siebie, mają prawo do zwrotu 75% opłaty egzaminacyjnej pod warunkiem zgłoszenia tego faktu drogą mailową najpóźniej 40 dni przed rozpoczęciem egzaminu. Aby zrezygnować z egzaminu, należy poinformować o tym Centrum Egzaminacyjne Lang LTC (egzaminy@lang.com.pl) oraz dostarczyć wypełniony Formularz zwrotu opłaty egzaminacyjnej.
 9. Centrum Egzaminacyjne Lang LTC nie zwraca wpłaconej kwoty za egzamin oraz wydanie certyfikatu w przypadku zgłoszenia rezygnacji z przystąpienia do egzaminu w terminie krótszym niż 40 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu.
 10. W przypadku odwołania egzaminu przez Centrum Egzaminacyjne Lang LTC kandydaci otrzymują pełny zwrot wpłaconej kwoty na wskazane konto.
 11. Każda osoba, która została zarejestrowana na egzamin, otrzyma drogą mailową potwierdzenie rejestracji. Po otrzymaniu informacji o rejestracji na listę zdających należy wnieść opłatę za egzamin w ciągu 48 godzin. Informacje o tym jak wnieść opłatę egzaminacyjną zostaną przesłane w mailu potwierdzającym rejestrację. Jeśli opłata nie zostanie uiszczona w ww. terminie, dana osoba zostanie skreślona z listy zdających. Brak potwierdzenia płatności za egzamin oznacza, że dana osoba nie została zarejestrowana na egzamin na najbliższą sesję egzaminacyjną. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym potwierdzenie płatności zostanie przesłane po zaksięgowaniu płatności przez Centrum Egzaminacyjne Lang LTC.
 12. Po zarejestrowaniu się na egzamin i wniesieniu opłaty nie ma możliwości zmiany poziomu egzaminu, jak również przeniesienia opłaty na kolejną sesję egzaminacyjną.
 13. Osoba zapisująca się na egzamin certyfikatowy zobowiązuje się poinformować o potrzebie wystawienia faktury w trakcie dokonywania rejestracji na egzamin. Dane do faktury należy przesłać mailowo na adres egzaminy@lang.com.pl. Nie jest możliwe wystawienie faktury w terminie późniejszym.
 14. Każda osoba przystępująca do egzaminu jest zobowiązana do uważnego zapoznania się z zasadami organizacji egzaminu, które zostaną przesłane w mailu potwierdzającym rejestrację na egzamin.
 15. Osoby przystępujące do egzaminu akceptują i zobowiązują się przestrzegać zasad organizacyjnych obowiązujących w procedurze przeprowadzania egzaminu, tj.:
  a. przyjścia na egzamin o wyznaczonej przez Centrum Egzaminacyjne Lang LTC godzinie (spóźnienie skutkuje niedopuszczeniem do przystąpienia do egzaminu);
  b. okazania paszportu;
  c. posiadania własnych przyborów do pisania (czarny lub niebieski długopis, nieścieralny);
  d. obecności na wszystkich modułach składających się na egzamin;
  e. niewnoszenia na salę egzaminacyjną urządzeń elektronicznych tj.: telefonów komórkowych, laptopów, tabletów i innych;
  f. niewnoszenia na salę egzaminacyjną jedzenia oraz napojów innych niż woda.
 16. Jeżeli w trakcie egzaminu członek komisji egzaminacyjnej stwierdzi, że zdający korzysta z urządzeń elektronicznych, dodatkowych materiałów lub komunikuje się w niedozwolony sposób z innymi zdającymi, kończy on w trybie natychmiastowym zdawanie egzaminu bez uzyskania oceny i certyfikatu. Opłata za egzamin nie zostanie zwrócona.
 17. Centrum Egzaminacyjne Lang LTC informuje o wynikach egzaminu wyłącznie drogą mailową. Wyniki muszą być najpierw zatwierdzone przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
 18. Centrum Egzaminacyjne Lang LTC nie udziela telefonicznie informacji o wynikach egzaminu.
 19. Certyfikaty dostępne są zazwyczaj po ok. 30 dniach od ogłoszenia wyników egzaminów, ale dokładna data ich wystawienia nie zależy od Centrum Egzaminacyjnego Lang LTC, lecz zależy od decyzji Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
 20. Odbiór certyfikatów odbywa się w sekretariacie Centrum Egzaminacyjnego Lang LTC (Al. Jerozolimskie 133). Certyfikat może być odebrany osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej przez zdającego.  Osoba upoważniona do odbioru certyfikatu musi mieć wypełnione i wydrukowane upoważnienie – Upoważnienie do odbioru Certyfikatu Znajomości Języka Polskiego. Certyfikaty wydawane są wyłącznie za okazaniem ważnego dowodu tożsamości. Certyfikat może zostać wysyłany listem poleconym na adres korespondencyjny podany w trakcie rejestracji na egzamin pod warunkiem opłacenia usługi wysyłki pocztowej certyfikatu na terytorium Polski (5 EUR) w trakcie rejestracji na egzamin.
 21. W wypadku niezdania egzaminu, opłata za wystawienie certyfikatu zostanie zwrócona. By otrzymać zwrot opłaty należy wypełnić i wysłać na adres egzaminy@lang.com.pl Formularz zwrotu opłaty za certyfikat. Zwrot zostanie dokonany w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wypełnionego formularza przez Centrum Egzaminacyjne Lang LTC.
 22. O terminie odbioru certyfikatów kandydaci informowani są mailowo przez Centrum Egzaminacyjne Lang LTC.
 23. Certyfikat należy odebrać w ciągu 2 lat od daty egzaminu.
 24. Uiszczenie opłaty za egzamin oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 25. W sprawach nieopisanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy o języku polskim z dnia 12 czerwca 2015 r. oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego.
 26. Procedury rozpatrywania wniosków o udostępnianie oraz ponowne sprawdzenie prac egzaminacyjnych. Dokładny opis znajduje się na stronie certyfikacji: http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/procedury/
 27. Zasady organizacyjne dla osób ze szczególnymi potrzebami zdrowotnymi, które przystępują do egzaminu: Zdający, którzy wymagają dostosowania warunków lub formy przeprowadzenia egzaminu ze względu na specjalne potrzeby zdrowotne, informują o tym Centrum Egzaminacyjne Lang LTC drogą mailową na adres egzaminy@lang.com.pl nie później niż 30 dni przed datą egzaminu. Zgłaszane wymagania muszą być udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami lekarskimi wraz z ich tłumaczeniami na język polski przez tłumaczy przysięgłych (akceptuje się skany w formacie PDF przesłane mailem); Informacje na temat procedur egzaminacyjnych dla zdających o specjalnych potrzebach znajdują się na stronie: https://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/kandydaci-o-specjalnych-potrzebach/